Bạt Che Nắng Mưa 200k MS-01

Bạt che nắng mưa 200k/m²
Bạt 180k/m²
Cao cấp 400k/m²